عرق جودوسر : (طبیعت معتدل) رفع سرفه های مزمن، خلط آور

میزان مصرف : سه فنجان در روز میل شود.