عرق شلتوك : (طبيعت سرد) مفيد جهت جلوگيري از سفيد شدن و ريزش مو، داراي ويتامين گروه B.

ميزان مصرف : قبل از هر غذا يك فنجان ميل شود.