عرق شیرین بیان : (طبیعت گرم) مؤثر در مداوای زخم معده، اثنی عثر و التهاب معده، رفع امراض و عفونت های ریوی و گوارشی

میزان مصرف : بعد از هر غذا یک فنجان میل شود.