عرق 2 گیاه : ازدیاد شیر مادر، نیرو دهنده بسیار قوی برای ایجاد شیر سالم و قوی مادران

میزان مصرف : بعد از هر غذا یک فنجان در یک لیوان آب میل شود.