عرق 6 گیاه : پایین آورنده اسید اوریک – نقرس، پایین آورنده و تنظیم کننده اوره خون و تصفیه کننده خون، دفع اسید اوریک خون.

میزان مصرف : یک فنجان بعد از هر غذا میل شود.