عرق تمشک: (طبیعت سرد) ضد سرفه، سیاه سرفه، ناراحتی ریه، ضد مرض قند، تنگی نفس، آبله مرغان، سرخک، مدر و غلظت خون می باشد.

میزان مصرف : سه فنجان صبح و عصر ناشتا میل شود.