عرق خرفه : (طبیعت سرد) مفید جهت سرفه و گرفتگی صدا ناشی از سرما خوردگی

میزان مصرف : قبل از هر غذا یک فنجان میل شود.