عرق رازیانه (بادیان) : (طبیعت گرم) افزایش شیر مادر، آبرسانی و شادابی پوست، بادشکن بلغم.

میزان مصرف : یک فنجان بعد هر غذا میل شود.