عرق هل : (طبیعت گرم) جهت چاشنی

میزان مصرف : به میزان مورد نیاز